چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:دکتر سیدحسین شهرستانی
جشنواره حماسی
دوشنبه ۱۴ آیان ۱۳۹۷
شهرستانی: دفاع از ایران دفاع از حقیقت است
دکتر سیدحسین شهرستانی، جامعه‌شناس، تاکید کرد: ایران، مرزی در میان مرزها نیست. در تفکر فردوسی، ایران بی‌مرز است، دفاع از ایران دفاع از مرز جغرافیایی نیست بلکه دفاع از حقیقتی است که شرق و غرب را در بر می‌گیرد و تفکری جهانی دارد. ایران در شاهنامه نژاد، قوم و مرز جغرافیایی نیست؛ شکلی از فرهنگ است که نگاه جهانی دارد و شرق و غرب را هم در بر می‌گیرد.