سه شنبه 13 خرداد 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری همدان
جلسه رمان مجازی
یکشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
برگزاری جلسات خانه رمان همدان به صورت مجازی
به همت دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری همدان، آخرین جلسه خانه رمان همدان در سال جاری روز دوشنبه ۲۶ اسفندماه در فضای مجازی و به صورت ویدیو کنفرانس برگزار می‌شود.