سه شنبه 24 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:داوران چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی «بچه‌های مسجد»
داوران بچه های مسجد
دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۸
داوران چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی «بچه‌های مسجد» معرفی شدند
توحید معصومی، مرتضی نجفی و کاظم نظری داوری آثار چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مردمی «بچه‌های مسجد» را برعهده گرفتند.