چهارشنبه 5 آذر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:داود ضامنی فهم کرونا مقدم بر حل مسأله کروناست
داود ضامنی
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
یادداشت داود ضامنی خوانش‌ها و روایت‌هایی از چیستی کرونا؛
فهم کرونا مقدم بر حل مسأله کروناست
از یک منظر می‌توان خوانش‌ها و روایت‌هایی که از چیستی کرونا و دلایل شیوع آن در ایران طی چند ماه گذشته ارائه شد را در پنج دسته کلی زیر قرار داد.