سه شنبه 31 اردیبهشت 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:خاطرات صباح وطن خواه
صباح
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
در قالب کتاب «صباح»؛
روایتی از مقاومت بانوان در برابر اشغال خرمشهر منتشر شد
انتشارات سوره مهر کتاب «صباح» شامل خاطرات خانم صباح وطن‌خواه را که به کوشش فاطمه دوست‌کامی تدوین شده به‌تازگی روانه بازار کتاب کرده است.