سه شنبه 29 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:حوزه هنری آذربایجان‌ شرقی
سرپرست امور سینمایی حوزه هنری آذربایجان‌شرقی
دوشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
سرپرست امور سینمایی حوزه هنری آذربایجان‌ شرقی منصوب شد
آیین تودیع و معارفه سرپرست امور سینمایی حوزه هنری آذربایجان‌ شرقی برگزار شد.