سه شنبه 17 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:حضور دکتر رامتین شهبازی
سومین نشست «مکث و درنگ» از سلسله نشست‌های آسیب شناسی تئاتر کشور با موضوع « نقد تئاتر،تئاتر نقد پذیر: بررسی گسست انتقادی در فضای تئاتر امروز کشور»
چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
با موضوع « نقد تئاتر، تئاتر نقدپذیر: بررسی گسست انتقادی در فضای تئاتر امروز کشور»؛
سومین نشست «مکث و درنگ» برپا می‌‌شود
سومین نشست «مکث و درنگ» از سلسله نشست‌های آسیب‌شناسی تئاتر کشور با حضور رامتین شهبازی و عرفان ناظر برپا می‌شود.