پنج شنبه 6 آذر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:جشنواره ملی نغمه‌های محمدی(ص)
میلاد عرفان پور
سه شنبه ۲۷ آیان ۱۳۹۹
عرفان‌پور دبیر هنری جشنواره ملی نغمه‌های محمدی(ص) شد
معاون قرآن و عترت در حکمی، میلاد عرفان‌پور را به عنوان دبیر هنری جشنواره ملی نغمه‌های محمدی(ص) منصوب کرد.