سه شنبه 29 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:بهرام فلاح منتقد ادبی
بهرام فلاح
چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹
فلاح: لذت زیبایی و خلق معنای شعر امروز در «منظر ممنوع»
بهرام فلاح منتقد ادبی، معتقد است: خالق کتاب «منظر ممنوع» با زبانی ساده اما عمیق بر آن است که لذت زیبایی و خلق معنا در شعر امروز را در درک متقابل مخاطب و مؤلف، در تأویل منطقی شعر از سوی مخاطب مشتاق بنا نهد.