پنج شنبه 3 مهر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:امور استان های حوزه هنری
نشست
شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷
با همکاری امور استان‌ها و مرکز آفرینش‌های ادبی
نشست تخصصی سالانه مسئولان واحد آفرینش‌های ادبی مراکز استانی حوزه هنری برگزار می‌شود
نشست سالانه مسئولان واحد آفرینش‌های ادبی مراکز استانی حوزه هنری با حضور علیرضا قزوه مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی، داوود ضامنی معاون فرهنگی امور استان‌ها و مجلس و مسئولان واحد آفرینش‌های ادبی مراکز استانی حوزه هنری در تهران برگزار می‌شود.