دوشنبه 5 آیان 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:احمد یلالی مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری خوزستان و حوزه هنری آبادان
عروج شهادت گونه همکار عزیزمان برادر ارجمند حاج احمد یلالی مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری خوزستان و حوزه هنری آبادان
جمعه ۲۵ مهر ۱۳۹۹
معاونت راهبری استان‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی طی پیامی؛
عروج شهادت‌گونه حاج احمد یلالی بسیار جانسوز و جانگداز بود
معاونت راهبری استان‌های حوزه هنری انقلاب اسلامی عروج شهادت گونه حاج احمد یلالی مسئول دفتر فرهنگ و مطالعات پایداری حوزه هنری خوزستان و حوزه هنری آبادان را تسلیت گفت.