پنج شنبه 19 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:احمد مرجانی
احمد مرجانی
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
هفته هنر انقلاب/ ۴۹
مرجانی: هنرمند قائل به هنر برای هنر در محاسبه فکری دچار خطا شده است
احمد مرجانی، استاد دانشگاه، گفت: هنرمند قائل به هنر برای هنر در محاسبه فکری دچار خطا شده است؛ به این معنا که شاعر مزبور به برخی از گزاره‌های بدیهی عقل سلیم پشت کرده است.