پنج شنبه 19 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:آتون نامه
آتون نامه
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
یادداشت سعید تشکری بر «آتون نامه» محمد اسماعیل حاج علیان
سعید تشکری معتقد است: در روزگار کنونی گفتن از کتاب خوب و نوشتن از رمان خوب خیلی سخت شده است، آنقدر سخت، که گاهی فکر می‌کنی، برای چه کسی باید گفت و برای چه کسی باید نوشت، و من همچنان باور دارم که کتاب خوب خوانده می‌شود و قلم خوب ستوده می‌شود.