یکشنبه 22 تیر 1399
نتیجه جستجوی کلیدواژه:«چراغ‌های روشن شهر»
جشن انتشار چهار کتاب «ساجی»، «صباح»، «چراغ‌های روشن شهر» و «زیباترین روز‌های زندگی»
چهارشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
جشن انتشار مجموعه کتاب‌های زنان مقاوم خرمشهر
جشن انتشار چهار کتاب «ساجی»، «صباح»، «چراغ‌های روشن شهر» و «زیباترین روز‌های زندگی»، با عنوان «زنان مقاوم خرمشهر» حوزه هنری برگزار شد.