شنبه 10 اسفند 1398
نتیجه جستجوی کلیدواژه:«نقاشی قهوه‌خانه» اثر برگزیده سی و هفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی
سی و هفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران
چهارشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
در بخش مستندنگاری؛
«نقاشی قهوه‌خانه» کتاب سال جمهوری اسلامی شد
کتاب «نقاشی قهوه‌خانه» خاطرات کاظم دارابی متهم دادگاه میکونوس نوشته محسن کاظمی اثر برگزیده در بخش مستندنگاری سی و هفتمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی شد.